Zvoz, zber a spracovanie odpadu

odpadHlavným zameraním našej spoločnosti je separovanie odpadov, ktoré umožňuje ich opätovné využitie  recykláciou. Služby týkajúce sa zberu a spracovania odpadu sú realizované modernými vozidlami používaných svetovými metropolami, ktoré dosahujú vysokú efektivitu.  Patrí medzi ne: zber a odvoz komunálneho odpadu, zber a odvoz biologického, separovaného, veľkorozmerného alebo stavebného odpadu, odstraňovanie divokých skládok, vyprázdňovanie a čistenie odpadkových košov, odstraňovanie následkov havárií.